Print Thứ Bảy, 16/04/2022 10:54 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa có Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 ban hành quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2022 và thay thế Quyết định số 1437/2017/QĐ-UBND ngày 6/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quy định này quy định một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cơ quan tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch sau:

+ Các quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phân cấp, ủy quyền.

+ Quy hoạch chung thành phố, quy hoạch chung đô thị mới, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thành phố, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu vực có phạm vi liên quan đên địa giới hành chính của hai quận, huyện trở lên, khu vực trong đô thị mới và khu vực có ý nghĩa quan trọng, trừ các quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính của hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên, quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, tổ chức lập quy hoạch và trừ quy hoạch quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều này.

+ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trừ quy hoạch chung xây dụng khu chức năng mà Thủ tướng Chính phủ giao hoặc phân công Bộ Xây dựng tổ chức lập.

2. Ủy ban nhân dân các quận tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý trừ quy hoạch quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều này.

3. Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết thị trấn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý trừ quy hoạch quy định tại khoản 5, khoản 6 Điêu này.

4. Ủy ban nhân dân xã tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng xã (được lập cho toàn bộ ranh giới hành chính của xã) và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu khu công nghiệp, quy hoạch chi tiết dự án trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố và các dự án khác thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; lập đồ án quy hoạch phân khu khu công nghiệp được xác định trong quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt, quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải trừ quy hoạch quy định tại khoản 6 Điều này.

6. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực được giao đầu tư.

Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố

. Các quy hoạch do Thủ tưóng Chính phủ phân cấp, ủy quyền.

. Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dụng vùng huyện.

. Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, trừ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, quy hoạch chung xây dựng khu công nghệ cao; Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao cấp quốc gia.

. Quy hoạch chung thị trân, đô thị mới (trừ đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên và đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính của hai tỉnh trở lên); đối với đồ án quy hoạch chung đô thị loại II, III, IV và đô thị mới, trước khi phê duyệt phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

. Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

. Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng; quy hoạch phân khu thuộc đô thị loại đặc biệt và loại I; quy hoạch phân khu các quận; quy hoạch phân khu các khu vực trong đô thị có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai quận, huyện trở lên, quy hoạch phân khu các dự án thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, quy hoạch phân khu các khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu vực trong đô thị mới.

. Quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị riêng các khu vực trong đô thị có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai quận, huyện trở lên và các khu vực có ý nghĩa quan trọng.

. Trước khi phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến của Thành ủy đối với trường hợp phải xin ý kiến Thành ủy theo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch của Ủy ban nhân dân các quận, huyện

. Quy hoạch chi tiết thị trấn; quy hoạch phân khu các khu vực chức năng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý; quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý; đồ án thiết kế đô thị riêng các khu vực đô thị trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố quy định tại khoản 6, điều 3 Quy định này; trừ trường họp thuộc thẩm quyền của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tại Điều 6 Quy định này.

. Quy hoạch nông thôn (bao gồm Quy hoạch chung xây dựng được lập cho toàn bộ ranh giới hành chính của xã và Quy hoạch chi tiết xây dụng được lập cho điểm dân cư nông thôn) thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

. Trước khi phê duyệt, Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến của Thành ủy đối với trường hợp phải xin ý kiến Thành ủy theo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

. Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng.

Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

. Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp và các dự án trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

. Quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải.

. Quy hoạch chi tiết đối với các dự án thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Cơ quan thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch

. Sở Xây dụng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, đồ án thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.

. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu khu công nghiệp, khu chức năng trong phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu các dự án thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

. Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng thẩm định trình Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết các dự án thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

. Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân quận, Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện thẩm định và trình Ủy ban nhân dân các quận, huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, đồ án thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

. Trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của cơ quan thẩm định, Ủy ban nhân dân các cấp, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các cấp hoặc Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng trước khi phê duyệt

. Sau khi có kết quả thẩm định của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cùng cấp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện gửi toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ và quy hoạch để lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng trước khi phê duyệt theo quy định, hồ sơ xin ý kiến quy hoạch bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cho ý kiến.

+ Hồ sơ bản vẽ và thuyết minh quy hoạch theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 cua Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù và Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng nông thôn.

+ Bản đồ khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch xây dựng phải được nghiệm thu theo quy định tại Quyết định 18/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

+ Tờ trình kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định (cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng quận, huyện hoặc Hội đồng thẩm định do Ủy ban nhân dân các quận, huyện thành lập).

+ Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ, quy hoạch của Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

+ Kế hoạch và Biên bản tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan.

. Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và cho ý kiến bằng văn bản trong thời gian tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cung cấp thông tin quy hoạch

1. Việc cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng được thực hiện dưới các hình thức sau:

. Công khai hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, đăng tải phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh, đài truyền hình, báo in, báo điện tử và trang/cổng thông tin điện tử).

. Giải thích trực tiếp theo yêu cầu của cơ quan, tô chức, cá nhân.

. Cung cấp thông tin bằng văn bản giấy, văn bản điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

. Phát hành ấn phẩm về quy hoạch.

2. Thông tin quy hoạch là tài liệu để tổ chức, cá nhân nghiên cứu quy hoạch, lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cấp Giấy phép xây dựng; không phải là căn cứ để thực hiện thủ tục về giao đất và cho thuê đất.

3. Trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch:

. Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức việc tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin khi có yêu cầu. Các cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu trong phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng do mình quản lý.

. Chỉ được cung cấp thông tin quy hoạch tại khu vực đã có quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trừ những nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước.

. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có yêu cầu; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu, số liệu do mình cung cấp.

4. Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định và gửi 01 bộ hồ sơ quy hoạch (gồm bộ bản chính và bộ tài liệu lưu trữ điện tử) về Sở Xây dựng để kiểm tra, theo dõi và lưu trữ.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác