Print Thứ Hai, 21/02/2022 14:47 Gốc

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số với lộ trình phù hợp, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố vừa ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2022.

Kế hoạch nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thành viên Hội đồng, khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp giữa các thành viên Hội đồng, các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực hiện công tác PBGDPL được thực chất, hiệu quả, đồng bộ và thống nhất trên địa bàn thành phố.

Năm 2022, công tác phổ biến giáo dục pháp luật phải được tổ chức thực chất, đồng bộ và thống nhất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, năm 2022 Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố thực hiện các giải pháp tăng cường nhận thức của các cấp ủy Đảng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung kiện toàn Hội đồng cấp huyện, truyền thông chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; phổ biến chính sách, pháp luật hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp để khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19, ổn định đời sống và phục hồi phát triển kinh tế; xây dựng chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” thuộc Cổng Thông tin điện tử thành phố; tăng cường xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thí điểm mô hình mới về PBGDPL…

Kế hoạch đặt ra yêu cầu, phải phát huy được vai trò của Hội đồng trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tuân theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Gắn kết công tác PBGDPL với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của thành phố trong năm 2022.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 31/KH-HĐPHPBGDPL

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác