Print Thứ Tư, 12/06/2024 09:05 Gốc

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 129/KH-UBND triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, Nhân dân trong việc thi hành Luật.

Việc triển khai Kế hoạch tập trung cao cho công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật; tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai thi hành Luật; nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì trong phối hợp triển khai thi hành Luật; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật./.

Cẩm Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác