Print Thứ Tư, 10/07/2019 16:13

Theo báo cáo, trên địa bàn thành phố có 342 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước; 01 Liên hiệp HTX đang hoạt động. Tổng số thành viên của HTX 130.105 người, giảm 32,33% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số lao động thường xuyên là 11.945 người. Tổng số thành viên Liên hiệp HTX là 04 thành viên với tổng số lao động 70 người, giảm 41,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bình quận của HTX: 2.925 triệu đồng/năm, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, lãi bình quân của HTX: 1.100 triệu đồng/ năm, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX: 60 triệu đồng/ năm, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bình quân của Liên hiệp HTX: 1.300 triệu đồng/ năm, giảm 54,8% so với cùng kỳ năm trước. Lãi bình quân của Liên hiệp HTX: 25 triệu đồng/năm, giảm 66,7% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động thường xuyên trong Liên hiệp HTX đạt trung bình 40 triệu đồng năm, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động liên kết giữa các HTX với các đơn vị, tổ chức kinh tế khác phát triển; hoạt động đa ngành, phát triển thêm sản phảm, dịch vụ mới; hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế hộ thành viên, kinh tế gia trại, trang trại, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, tăng cường sự gắn kết cộng đồng…Tuy nhiên kinh tế tập thể thành phố Hải Phòng còn nhiều chỉ tiêu bị giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng đã khẳng định vai trò của mình trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dụng nông thôn mới.

Để tiếp tục phát triển kinh tế tập thể hiệu quả, thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phát triển kinh tế tập thể với tốc động tăng trưởng hợp lý và bền vững; phấn đấu nâng cao tỷ trọng đóng góp vào GRDP của thành phố, cùng với các thành phàn kinh tế khác hoàn thành thắng lợi các chỉ thiêu, kinh tê – xã hội của thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn Luật HTX 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX 2012; các cơ chế, chính sách; các luật liên quan. Các địa phương tập trung chuyển đổi, tổ chức lại HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012; giải thể dứt điểm các HTX ngừng hoạt động,  không hoạt động. Xây dựng và nhân rộng mô hình HTX điển hình tiên tiến, HTX  kiểu mối gắn với chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát triển kinh tế tập thể với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác