Print Thứ Tư, 02/03/2022 14:08 Gốc

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định số 359/QĐ-BTTT ngày 25/02/2022 về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, Kế hoạch được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 146/QĐ-TTg, đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành, cả trong khu vực công và khu vực tư để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành, cả trong khu vực công và khu vực tư để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Hình thành mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số xuyên suốt từ trung ương đến địa phương để thực hiện chuyển đổi số toàn diện.

Theo kế hoạch, Bộ Thông tin và Truyền thông bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và tính khả thi. Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung triển khai Kế hoạch bao gồm Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án; Tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Đề án; Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án. Trong đó, Tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Đề án bao gồm các nhóm nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Phổ cập kỹ năng về chuyển đổi số; Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số.

Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 359/QĐ-BTTTT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao nhận thức, kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác