Print Thứ Hai, 15/08/2022 10:30 Gốc

Sáng 15/8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức phiên họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chủ trì phiên họp.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở, ngành là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

Quang cảnh phiên họp.
Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, đồng chí Đỗ Đại Dương, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố cho biết, thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, quận, huyện đã tham mưu, tư vấn, hướng dẫn áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với yêu cầu, đặc điểm, tình hình của từng địa phương. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp để khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19, ổn định đời sống, phục hồi, phát triển kinh tế. Các sở, ngành, quận, huyện đã đã tổ chức nhiều Hội nghị tập huấn, tuyên truyền các văn bản quy pháp pháp luật theo chức năng, lĩnh vực được phân công.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin được Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố quan tâm chỉ đạo góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Đỗ Đại Dương, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố báo cáo tại phiên họp.

Các cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, quận, huyện đã biên soạn và phát hành miễn phí nhiều tài liệu, sách pháp luật tuyên truyền về bầu cử và các lĩnh vực thiết thực với đời sống xã hội, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tại cấp huyện chỉ đạo xây dựng một số mô hình về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã đạt nông thôn mới nâng cao, cụ thể mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở.

6 tháng cuối năm 2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạc số 26/KH-UBND ngày 05/11/2020 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngsfy 20/6/202 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn thành phố; trong đó xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ của hệ thống chính trị cơ quan đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tư vấn, giúp UBND cùng cấp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác chuẩn bị tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Bộ tiêu chí xây dựng nông mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng đô thị thông minh. Tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tích cực hưởng ứng, khuyến khích các hình thức tuyền truyền pháp luật mới, sáng tạo ứng dụng mạng Internet, thi tìm hiểu phát luật trực tuyến (online), không ngừng đổi mới, cải tiến Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử thành phố đa dạng, phong phú về nội dung pháp luật, trở thành “kênh” thông tin pháp luật hiệu quả trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, nhân dân thành phố bằng những hình thức phù hợp trong đó tập trung vào các văn bản về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; các văn bản luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm có hiệu lực thi hành từ năm 2022.

Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện; tuyên truyền viên pháp luật nhằm tạo lực lượng nòng cốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phiên họp thông qua Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND thành phố về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố phát biểu kết luận tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố nhấn mạnh: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối để đưa những quy định của pháp luật vào thực tiễn đời sống, là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng, ban hành và bảo vệ pháp luật. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân do nhân dân vì nhân dân được Đàng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác này, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành thành phố đã chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

Với vai trò tư vấn cho UBND thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 hiệu quả”; chỉ đạo tuyên truyền các văn bản pháp luật phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND thành phố trong việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, kịp thời tư vấn, định hướng nội dung tuyên truyền. Các Phó Chủ tịch Hội đồng đã tích cực tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; tích cực tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương, đồng thời thành viên Hội đồng đã tham mưu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý. Tại các quận, huyện Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cũng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tập trung chuẩn bị tổ chức Tổng kết 10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập trung hướng mạnh về cơ sở với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, nội dung tuyên truyền có nhiều sáng tạo, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các Trang, Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Đẩy mạnh việc biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và thực thi pháp luật của nhân dân.

Nguyễn Hải. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác