Print Thứ Hai, 22/07/2019 14:51

Sáng 22/7, Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2019, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) gắn với chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” và chủ đề công tác dân vận toàn quốc năm 2019 “Năm Dân vận chính quyền” đã được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, cách làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Dân chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp được phát huy thông qua đổi mới hoạt động giám sát của HĐND các cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã huy động có hiệu quả nguồn lực từ nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội thành phố tiếp tục phát triển mạnh, đúng hướng trong 6 tháng đầu năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: một số địa phương, đơn vị, doanh nghiệp chưa khắc phục những hạn chế trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC, tiến độ xây dựng và phê duyệt kế hoạch chậm, nội dung thiếu cụ thể, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; công tác phổ biến, tuyên truyền thực hiện dân chủ ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức thực hiện so với năm 2018; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC trong đơn vị…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; các cơ quan truyền thông đã có nhiều hình thức tuyên truyền về thực hiện QCDC ở cơ sở. Đặc biệt, những hoạt động của Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy được trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất cho Thành ủy, UBND thành phố, các ngành những quy định, hướng dẫn về chỉ đạo trong thực hiện QCDC ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng, sẽ tạo niềm tin, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, từ đó phát huy được sức mạnh trong nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế – xã hội. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thống nhất với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 trong báo cáo do Ban Chỉ đạo đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước, nhất là những quy định mới về QCDC ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tới đông đảo cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, người lao động, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức để thực hiện và giám sát trong quá trình thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng để kịp thời chấn chỉnh những địa phương, đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện. Phát huy trách nhiệm việc giám sát, phản biện của MTTQ và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, kịp thời tham mưu, đề xuất, đánh giá tổng kết để kịp thời hướng dẫn. Đồng chí đề nghị Ban Dân vận Thành ủy xây dựng ngay kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo để đi kiểm tra, giám sát; cần chú trọng kiểm tra ở những nơi triển khai chưa nghiêm, chưa triệt để, hiệu quả chưa cao, nhất là các doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa cũng lưu ý phải chú trọng phát hiện những mô hình hay, cách làm tốt để tuyên truyền, biểu dương kịp thời, từ đó tạo hiệu ứng tốt, tính lan tỏa, nhân rộng trên các lĩnh vực. Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể có kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền phải có tiêu chí trong xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở để đánh giá trong công tác thi đua, khen thưởng; các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện cho các ngành chức năng cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tăng cường nắm bắt tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất kịp thời các vấn đề mới phát sinh, vấn đề vi phạm để tham mưu cho thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, nhất là những lĩnh vực còn tồn tại, hiệu quả thực hiện chưa cao…

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác