Print Thứ Bảy, 28/12/2019 09:51 Gốc

Sáng 27- 12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành địa phương cùng dự.

Cả nước thực hiện tinh giản hơn 50.000 biên chế

Năm 2019, thực hiện phương châm hành động “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”, ngành Nội vụ đạt nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt.

Công tác phân cấp, ủy quyền các bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt kết quả tích cực, thúc đẩy tính độc lập, chịu trách nhiệm trong việc quyết định tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Chính sách tinh giản biên chế góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm nguồn chi trả ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của các bộ, ngành địa phương, biên chế công chức của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế các hội đặc thù và biên chế dự phòng năm 2020 là 253.517 người, giảm 8,68% so biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ trung ương đến cấp huyện được giao năm 2015. Từ năm 2015 đến hết tháng 11-2019, thực hiện tinh giản 50.547 người. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu tiến độ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng.

Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Phát biểu tại hội nghị về việc triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa 12) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình khẳng định: Nghị quyết Trung ương 7 đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài để Hải Phòng triển khai thắng lợi Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò việc học tập, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Hải Phòng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy, UBND thành phố để triển khai nghị quyết sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó ngành Nội vụ đóng góp quan trọng vào việc triển khai nghị quyết. Để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ cần tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể, đòi hỏi phải xây dựng hệ tiêu chí để đánh giá. Vì vậy, thời gian tới, cơ quan chức năng quan tâm xây dựng hệ tiêu chí đánh giá cán bộ, xác định trách nhiệm cấp ủy Đảng, người đứng đầu đối với việc đánh giá, nhất là đánh giá phẩm chất, năng lực, uy tín đội ngũ cán bộ.

Về phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, trước hết phải đổi mới phương thức phát hiện, xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng sát hợp hơn, nhất là đối với đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đánh giá, sử dụng đội ngũ cán bộ trong thời gian tới phải gắn với vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu các địa phương, đồng thời phân cấp đầy đủ, mạnh mẽ hơn, thường xuyên thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực này.

Để triển khai thực hiện tốt hơn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiến nghị: Năm 2020, tiếp tục, xác định các nội dung cần thể chế hóa để tạo hành lang pháp lý để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7; hoàn thiện thể chế hóa bảo đảm đồng bộ, thống nhất về nguyên tắc, nội dung trong triển khai thực hiện các quy định về công tác cán bộ của Đảng và công tác cán bộ của Nhà nước. Chính phủ, Bộ Nội vụ có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các địa phương trong triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, nhất là công tác nhân sự, phục vụ công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2020, hoàn thiện việc xây dựng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu ngành Nội vụ chủ động đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngành tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện; các quy định về thành lập, tổ chức, giải thể các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm. Ngành tập trung sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về quản lý cán bộ, công chức, viên chức phù hợp nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức theo hướng khuyến khích cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, kịp thời thay thế cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, lãng phí, không đủ điều kiện về đạo đức, năng lực, trình độ.

Ngành hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019-2020 để các địa phương tổ chức đại hội Đảng các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 107/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa 12) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; báo cáo Bộ Chính trị về quy định nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo Nghị quyết số 27. Ngành phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở và xây dựng bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị. Trong năm 2020, hoàn thiện việc xây dựng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành dể thực hiện từ năm 2021 theo yêu cầu của Trung ương.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ngành Nội vụ đa dạng, linh hoạt các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm quản lý, hoạt động thực tiễn công vụ và phương pháp sư phạm. Về công tác thanh niên, đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu ngành Nội vụ hoàn thiện Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn chi tiết sau khi luật có hiệu lực; đẩy mạnh tổ chức thực hiện Nghị định số 40/2017 về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác