Print Thứ Tư, 10/03/2021 14:27 Gốc

Ủy ban bầu cử thành phố vừa ban hành Công văn số 21/UBBC-SNV ngày 10/3/2021 về việc xây dựng Website tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó:

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành đơn vị liên quan xây dựng, quản trị, vận hành Website tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo an toàn thông tin và hiệu quả trong công tác tuyên truyền.

2. Giao Sở Tài chính tham mưu và đề xuất Ủy ban bầu cử thành phố phân bổ kinh phí xây dựng Website tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Giao Tổ công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo dõi, hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng Website tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác