Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:26

Thực hiện Đề án của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và văn bản của Văn phòng Chính phủ về tổ chức Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là Phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo), UBND thành phố – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện Phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020.

Phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo được tổ chức trên cơ sở kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển các phong trào thi đua có tính chất sáng tạo hiện có thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hiệu quả nền kinh tế.

Nội dung phối hợp thực hiện bao gồm: thi đua Đoàn kết sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; thi đua trong các đơn vị sự nghiệp, nâng cao năng suất lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sản xuất kinh doanh, hộ gia đình, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong các hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, kinh doanh, thương mại… Thi đua Đoàn kết sáng tạo ở từng khu dân cư, tổ dân phố, cộng đồng dân cư trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, gắn với nội dung các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì. Thi đua Đoàn kết sáng tạo trong lực lượng vũ trang góp phần nâng cao năng lực quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thi đua Đoàn kết sáng tạo trong các tổ chức tôn giáo, kiều bào hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

UBND thành phố – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: thông tin, phối hợp tuyên truyền, vận động hưởng ứng Phong trào; xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích Phong trào; xây dựng và nhân rộng các mô hình về “Đoàn kết sáng tạo”; trao giải thưởng Quỹ “Đoàn kết sáng tạo”…

haiphong.gov.vn 12/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng và nhân rộng các mô hình về “Đoàn kết sáng tạo”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác