Print Thứ Sáu, 07/01/2022 15:10 Gốc

Nhằm triển khai thực hiện xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại thành phố đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Thành ủy vừa có Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố thực hiện tốt một số nội dung, yêu cầu.

Theo đó, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phổ biến, quán triệt chủ trương xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện.

Trong năm 2022 Đảng ủy Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng và triển khai Đề án thí điểm xây dựng xây dựng Công an phường Quán Toan, quận Hồng Bàng là Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị theo các tiêu chí do Bộ Công an ban hành, kiện toàn đội ngũ cán bộ chiến sỹ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu của Công an phường điển hình, kiểu mẫu; trên cơ sở sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất nhân rộng trên phạm vi toàn thành phố với lộ trình phù hợp.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc nâng cấp trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Công an phường Quán Toan, bảo đảm các tiêu chí của “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” theo quy định của Bộ Công an; củng cố, kiện toàn và quan tâm chế độ chính sách đối với các lực lượng và tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệc an ninh trật tự tại phường Quán Toan.

Đảng ủy Công an thành phố chủ trì phối hợp Đảng toàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các quận ủy, trước hết là Quận ủy Hồng Bàng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và văn minh đô thị. Kiên quyết làm giảm tội phạm và các điều kiện, nguy cơ phát sinh tội phạm, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp Đảng ủy Công an thành phố và các cơ quan liên quan phổ biến, quán triệt tạo sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên đối với chủ trương xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Công an với Quân đội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, có biện pháp thích hợp để Nhân dân kiểm tra, giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền và xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu trên địa bàn thành phố.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác