Print Thứ Tư, 10/08/2022 16:35 Gốc

Sáng 10/8, Thường trực Hội Nhà báo thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt và Ký kết Giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, nội dung phong trào thi đua, gồm: Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; xây dựng tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuẩn mực về đạo đức, văn hoá, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện trong cơ quan; tổ chức quy trình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch; đề cao yếu tố văn hoá trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí, nêu cao tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ” lan tỏa những điều tốt đẹp; tích cực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo…

Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố ký kết giao ước thi đua.
Hội nghị ký kết giao ước thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí.

Theo ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố, việc ký kết giao ước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí và người làm báo về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí. Phong trào cũng nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về văn hoá, phát huy giá trị văn hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hoá, lan toả những giá trị tốt đẹp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

Hằng năm, trên cơ sở chấm điểm thi đua giữa các chi hội, liên chi hội, Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Hải Phòng sẽ tiến hành việc đánh giá kết quả thực hiện, bình xét, trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng, đề xuất hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác