Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:29

Để thực hiện chủ trương của Trung ương và Thành ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố chỉ đạo phát động phong trào thi đua xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trong toàn Đảng bộ, bước đầu đạt kết quả rõ nét.

“Dân vận khéo” gắn với thực tiễn

Đồng chí Đào Thị Mai, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Hải Phòng cho biết, từ thực tiễn công việc, năm 2017, Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố  đăng ký với Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố thực hiện mô hình Dân vận khéo “Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. Trong 1 năm thực hiện mô hình này, đơn vị  cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí tới 811 người nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người khuyết tật,  người không có điều kiện kinh tế, để họ tiếp cận dịch vụ luật sư, tư vấn pháp luật… Việc thực hiện mô hình dân vận khéo  giúp cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên cơ quan đổi mới phong cách, tác phong làm việc, lấy phương châm “gần dân, sát dân, đồng hành với người dân” làm “chìa khóa” để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công việc. Năm 2018, Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tiếp tục triển khai mô hình dân vận khéo với những cách làm sáng tạo hơn.


Cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Cục Thống kê tích cực thực hiện mô hình dân vận khéo. Ảnh: Phương Linh

Đây là một trong 110 mô hình “Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả cao. Theo đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016- 2020 với Ban Dân vận Thành ủy, năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố ban hành công văn số 292 phát động và chỉ đạo công tác xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong toàn Đảng bộ. Từ đó, trong tháng 4- 2017, 42/ 65 cấp ủy cơ sở, trong đó 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan nhà nước cấp thành phố, đăng ký xây dựng 110 mô hình “Dân vận khéo”, bao gồm 74 mô hình tập thể, 36 mô hình cá nhân. Để các mô hình thực sự đạt hiệu quả cao, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố hướng dẫn các cấp ủy cơ sở các bước triển khai mô hình, lựa chọn nội dung mô hình, chỉ đạo tổ chức thực hiện bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, của ngành, đơn vị, hướng vào mục tiêu xây dựng chính quyền “của dân, do dân, vì dân”, kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; chú trọng các mô hình tuyên truyền, vận động, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ, phục vụ nhân dân. Nhờ vậy, các cấp ủy cơ sở  nắm vững mục đích, yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối về xây dựng mô hình; nội dung xây dựng mô hình bảo đảm toàn diện trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, phát triển kinh tế- xã hội, cải cách hành chính, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ cơ quan, xây dựng cơ quan văn hóa… Cùng với việc chỉ đạo, định hướng rõ các bước xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố định kỳ kiểm tra để thúc đẩy, bổ khuyết, nâng cao hiệu quả thực hiện của các mô hình và coi trọng việc biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, tạo sự lan tỏa.

Nhân rộng và nâng cao chất lượng mô hình

Dù đạt được những kết quả ban đầu nhưng qua kiểm tra việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhận thấy việc lãnh đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đảng bộ khối còn một số hạn chế. Cụ thể, công tác quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận chưa thường xuyên; việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” ở một số đơn vị còn chạy theo số lượng, hình thức, chưa bảo đảm chất lượng, hiệu quả; nhân rộng các điển hình chưa sâu rộng, chưa tạo sức lan tỏa.

Để khắc phục những hạn chế này, năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy Đảng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” bảo đảm rõ mục tiêu cần đạt, chủ thể thực hiện mô hình, các đối tượng tuyên truyền, vận động và thụ hưởng; rõ phương thức tổ chức thực hiện. Cùng với đó, các cấp ủy Đảng tập trung quán triệt cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; về thái độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; xây dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; từng bước nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, trực tiếp đối thoại, trả lời, giải quyết kịp thời những bức xúc, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ khả năng  nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của hội viên, đoàn viên, “khéo” tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền để giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân chính xác, kịp thời…

Trong năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tổ chức 2 đoàn khảo sát, đánh giá 44 mô hình tại 27 đơn vị; các đơn vị còn lại tự khảo sát, đánh giá gửi báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Qua kiểm tra, tổng kết năm 2017, Đảng ủy Khối  lựa chọn, biểu dương 13 mô hình “ Dân vận khéo” tiêu biểu.

Hoàng Yên – Báo Hải Phòng 09/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố : Hiệu quả cao từ cách làm sát thực tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác