Print Thứ Năm, 15/10/2020 08:16 Gốc

Tại Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tham luận tại đại hội với chủ đề “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới từ thực tiễn Hải Phòng”.

Trong tham luận, đồng chí Nguyễn Minh Quang nêu: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội 13 của Đảng xác định: “Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại”.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố trình bày tham luận tại Đại hội.

Có thể khẳng định, đây là chủ trương, giải pháp đúng đắn, thấm nhuần quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh, là sự tiếp nối truyền thống “dựng nước đi đôi với giữ nước” của dân tộc và phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước, đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố luôn coi trọng và làm tốt công tác quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, để cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới, bên cạnh những nội dung giải pháp được xác định trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội 13, đồng chí Nguyễn Minh Quang đề xuất một số nội dung, giải pháp. Cụ thể, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, nhất là của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, xuyên suốt, nhằm bảo đảm việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, hải đảo đúng định hướng, quan điểm và chiến lược của Đảng. Vì vậy, phải linh hoạt, cụ thể trong việc vận dụng kết hợp kinh tế và quốc phòng trong từng lĩnh vực, từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở để thực hiện tốt 3 nhiệm vụ: cải thiện đời sống nhân dân; tích lũy để phát triển, mở rộng quan hệ với bên ngoài; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh ngay từ trong các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch, phù hợp với đặc điểm từng địa phương và thực tiễn đời sống nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, hải đảo và từng địa phương; nhất là việc điều chỉnh quy hoạch vùng, bố trí lao động, phân bố dân cư cần hợp lý hơn; bảo đảm ở đâu có đất, có biển, có đảo là ở đó có người dân và lực lượng quốc phòng, an ninh. Ưu tiên đầu tư những dự án, công trình mang tính lưỡng dụng vừa phục vụ dân sinh, vừa phục vụ quốc phòng.

Ưu tiên đầu tư cho địa bàn biên giới, vùng cao, vùng sâu, sớm ổn định và phát triển làm thay đổi bộ mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Hiện nay, Chính phủ đã có chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đề nghị cần có chương trình ưu tiên đặc biệt xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các xã biên giới, biển đảo (như Bạch Long Vỹ, Cát Hải của Hải Phòng) để thu hút mọi nguồn lực, tập trung cho chương trình, mục tiêu với những tiêu chí cụ thể để xóa đói, giảm nghèo hiệu quả ở địa bàn chiến lược này.

Phát huy vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách quốc phòng, an ninh các cấp. Kết hợp chặt chẽ giữa chấn chỉnh, kiện toàn với chăm lo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trách nhiệm, giúp cho cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp thực hiện tốt chủ trương kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh. Cần có chính sách ưu đãi đối với cán bộ, chiến sĩ công tác tại biên giới, hải đảo; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, xác định là một trong những giải pháp thiết thực, để bộ đội yên tâm công tác, sẵn sàng chiến đấu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho Quân đội./.

ĐỖ OANH (GHI) – ẢNH: DUY THÍNH

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng Hải Phòng trở thành khu vực phòng thủ vững chắc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác