Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:12

Đặng Bá Cường

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng

 

Thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW ngày 8-4-2013 của Ban Bí thư và Quyết định số 1124-QĐ/TW của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Ban Nội chính Thành ủy thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 15-8-2013 với tổ chức bộ máy ban đầu gồm 8 chuyên viên, nòng cốt là Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố và Phòng Nội chính – Tiếp dân thuộc Văn phòng Thành ủy.

 

Ngày đầu hoạt động, tập thể lãnh đạo Ban xác định: khẩn trương kiện toàn tổ chức, bộ máy; xây dựng tổ chức Đảng và cơ quan trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Có thể nói, đây là định hướng xuyên suốt và cũng là bài học kinh nghiệm lớn rút ra qua 5 năm xây dựng và trưởng thành của Ban Nội chính Thành ủy, được thể hiện trên 3 nội dung cơ bản.

 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Xây dựng nền nếp,  kỷ luật, lề lối làm việc, tạo sức mạnh cho đơn vị

 

Chỉ sau 2 tháng hoạt động, Ban Nội chính Thành ủy xây dựng được Quy chế làm việc, xác định những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của cơ quan, xác định trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo Ban, các phòng, các chức danh trong cơ quan, quy định những vấn đề cụ thể về chế độ làm việc bảo đảm chặt chẽ, khoa học, vừa phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức sáng tạo của cả tập thể, vừa đề cao vai trò lãnh đạo các cấp, đặc biệt là người đứng đầu.

 

Quy chế làm việc của Chi bộ cơ quan cũng được ban hành, phát huy vai trò tổ chức Đảng trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, chuyên viên, nhân viên cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm, quyền hạn của chi ủy, của bí thư, phó bí thư và các chi ủy viên được xác định. Các mối quan hệ công tác, đặc biệt mối quan hệ giữa chi ủy với thủ trưởng cơ quan được quy định rõ ràng, tạo sự đồng thuận cao trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể.

 

 Các quy chế nội bộ như Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế chi tiêu nội bộ và đặc biệt là Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan đã thực sự xác lập, từng bước củng cố nền nếp kỷ luật, kỷ cương và lề lối làm việc, đồng thời đề cao quyền làm chủ tập thể của mọi chuyên viên, nhân viên, người lao động.

 

Chế độ giao ban cơ quan được duy trì vào sáng thứ hai hằng tuần, sau giao ban có Báo cáo tuần của Ban gửi Thường trực Thành ủy, Ban Nội chính Trung ương và Thông báo kết luận giao ban để các phòng triển khai thực hiện. Sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc, Chi bộ ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng. Đặc biệt, chỉ 8 ngày sau khi được thành lập, Chi bộ ban hành Nghị quyết số 01-NQ/CB ngày 20-9-2013 “Một số vấn đề về công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ” thể hiện rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, xác định hướng tuyển chọn tiếp nhận, quy trình tuyển chọn tiếp nhận cán bộ.

 

Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định về công tác nghiệp vụ

 

Ban Nội chính là cơ quan Đảng, song nghiên cứu, đề xuất, thẩm định và kiểm tra, hướng dẫn những vấn đề trong lĩnh vực chính quyền với các quy định pháp luật cụ thể. Do vậy, việc hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy định về công tác nghiệp vụ là hết sức cần thiết để thống nhất nhận thức và hoạt động của toàn cơ quan.

 

Căn cứ Quy định số 02-QĐ/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Thành ủy ban hành Quy định số 01-QĐ/BNCTU về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (đến ngày 10-7-2015 có Quyết định số 81 ban hành quy định mới thay thế). Bên cạnh đó, căn cứ Quyết định số 22-QĐ/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương, ngày 23-12-2015, Ban ban hành quy định về xây dựng kế hoạch nghiên cứu, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhằm nâng cao tính khoa học và thống nhất trong công tác xử lý đơn thư.

 

Nhận thức rõ vai trò của công tác nắm tình hình đối với hoạt động nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tham mưu, Ban Nội chính Thành ủy ban hành Quyết định số 68B-QĐ/BNCTU ngày 8-5-2015 (đến ngày 17-1-2018 được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 74) quy định về công tác nắm tình hình, xác định đây là chế độ công vụ của chuyên viên Ban Nội chính Thành ủy. Quy định trên giải quyết cơ bản những khó khăn, vướng mắc, lúng túng của đội ngũ chuyên viên trong công tác nắm tình hình nội chính và phòng, chống tham nhũng khi xác định nội dung nắm tình hình bao gồm 9 lĩnh vực với 76 danh mục tin và 9 hình thức, phương pháp tổ chức công tác nắm tình hình.

 

Để nâng cao chất lượng báo cáo đánh giá và đề xuất xử lý các vụ việc an ninh xã hội, ngày 8-3-2017, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy có Công văn số 470-CV/BNCTU chỉ đạo rõ nội dung công tác nắm tình hình trong các vụ việc an ninh xã hội và đề cương báo cáo đánh giá, đề xuất xử lý các vụ việc.

 

Có thể nói, hệ thống quy trình, quy định về công tác nghiệp vụ giúp cho đội ngũ chuyên viên có kiến thức và năng lực toàn diện trong các lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.

 

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

Điều nổi bật của công tác chính trị tư tưởng là không chỉ xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (các khóa 11, khóa 12) về công tác xây dựng Đảng, các Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị, mà Chi bộ còn có các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng.

 

Ngày 17-3-2015, Chi ủy (mở rộng) thông qua Nghị quyết số 03-NQ/CU về một số vấn đề cấp bách nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp đó, ngày 16-5-2016, Chi bộ ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới.

 

Ngày 26-3-2018, Chi bộ ban hành Nghị quyết số 15-NQ/CB về tăng cường xây dựng Chi bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của đội ngũ chuyên viên (kể cả lãnh đạo cấp phòng), Nghị quyết xác định 3 mục tiêu và 3 giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức và công tác kiểm tra, giám sát; lấy thực tiễn công tác làm môi trường đào tạo chủ yếu đối với cán bộ công chức và nâng cao hiệu lực quản lý điều hành công việc của đội ngũ lãnh đạo cấp phòng là các giải pháp đột phá.

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, lãnh đạo Ban và Chi ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chuyên viên, nhân viên cơ quan vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, bồi dưỡng tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

 

Để đổi mới hình thức thi đua theo hướng rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả, Ban Nội chính Thành ủy còn ban hành Quy định chấm điểm và đánh giá hiệu quả công tác chuyên môn đối với tập thể và chuyên viên trong đó “lượng hóa” kết quả các loại hình công việc (quy định cụ thể những công việc gì thì được tính 1 điểm, những công việc gì thì được tính 2 điểm, 3 điểm, 5 điểm, 10 điểm) đồng thời xác định chỉ tiêu bắt buộc trong tháng, trong quý cho các tập thể và cá nhân. Việc chấm điểm được thực hiện công khai, thông báo kết quả trong giao ban tuần đã có ý nghĩa khích lệ động viên các tập thể và cá nhân thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Những giải pháp về công tác xây dựng tổ chức Đảng và cơ quan trong 5 năm qua là nền tảng quan trọng để Ban Nội chính hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và Ban Nội chính Trung ương giao.

Báo Hải Phòng 08/08/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng cơ quan Ban Nội chính Thành ủy vững mạnh toàn diện  Nhân tố quyết định thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác