Print Thứ Tư, 14/10/2020 17:16 Gốc

Tham luận tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 về chủ đề “Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa 12”, đồng chí Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố nêu: Để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự ngang tầm là nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Xuân Thanh tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội 13 của Đảng. Cụ thể, bổ sung tiêu đề mục 14, cụm từ “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12”, sửa thành “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cần quyền của Đảng”, để đầy đủ hơn với nội dung các nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời khẳng định rõ hơn sự cần thiết của việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng.

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố trình bày tham luận tại Đại hội.

Trong các nhiệm vụ và giải pháp tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, đề nghị bổ sung thêm cụm từ “ý chí và khát vọng vươn lên” và sửa thành: “Nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu, ý chí và khát vọng vươn lên của cấp ủy, tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược”. Đề nghị bổ sung cụm từ nêu trên là do Đại hội 13 của Đảng có một nhiệm vụ quan trọng là phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và khát vọng của toàn dân tộc xây dựng nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN vào giữa thế kỷ 21, thì ý chí, khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ cấp chiến lược chính là hạt nhân chính trị để xây dựng một nước Việt Nam XHCN hùng cường.

Trong các nhiệm vụ và giải pháp tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng, đề nghị bổ sung nhiệm vụ: “Chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng cách mạng của Đảng cho thế hệ trẻ, coi đây là giải pháp xây dựng Đảng “từ gốc”. Tại nhiệm vụ “Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đề nghị bổ sung thêm cụm từ “chủ nghĩa cá nhân” và sửa thành: “Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, để thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Người.

Trong các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, tại nhiệm vụ: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sinh hoạt của chi bộ”, đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ: “Chủ động phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các sai phạm của đảng viên của chi bộ”, bởi đây là khâu yếu kém nhất hiện nay cần phải khắc phục dứt điểm. Đồng thời bổ sung thêm nhiệm vụ: “Đưa tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, thành nội dung bắt buộc, thực hiện nền nếp thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ”.

Đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm nhiệm vụ: “Coi trọng công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, các hợp tác xã và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập để góp phần giữ vững, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng”.

Trong các nhiệm vụ và giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức, đề nghị bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu, ban hành các quy định của Đảng thực hiện các nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: “Nói đi đôi với làm, phải thực hành nêu gương về đạo đức”; “Xây đi đôi với chống”; “Tu dưỡng đạo đức suốt đời”.

ĐỖ OANH (GHI) – ẢNH: DUY THÍNH

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục là nhiệm vụ “then chốt”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác