Print Thứ Tư, 04/03/2020 17:50 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có Công văn số 1464/UBND-KSTTHC ngày 04/3/2020 về việc sử dụng hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thành phố.

Theo đó, yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về việc sử dụng hợp đồng lao động tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4256/UBND-KSTTHC ngày 15/7/2019.

Tiếp tục thực hiện chế độ hợp đồng lao động tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong các trường hợp cụ thể.

Các đơn vị Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Hải Phòng tiếp tục thực hiện việc chi trả tiền lương cho hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên theo lộ trình. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng Đề án tự chủ hoàn toàn, tự chủ một phần, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giao Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp kết quả, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố trong tháng 7/2020.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 1464-UBND-KSTTHC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Về việc sử dụng hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác