Print Thứ Tư, 29/11/2023 21:41 Gốc

Về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Chi lê (VCFTA), trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng Ủy ban trọng tài, vấn đề Không thực thi- Bồi thường và tạm ngừng ưu đãi hoặc các nghĩa vụ khác như sau:

Nếu Bên bị kiện thông báo cho Bên khởi kiện rằng Bên bị kiện không thể, hoặc Ủy ban trọng tài xem xét vấn đề xác nhận rằng Bên bị kiện chưa xóa bỏ các biện pháp không phù hợp như trong báo cáo giải quyết tranh chấp trong khoảng thời gian hợp lý, Bên bị kiện sẽ, nếu được yêu cầu, tiến hành đàm phán với Bên khởi kiện nhằm đạt được thỏa thuận chung về bồi thường.

Nếu không có thống nhất chung về bồi thường trong vòng 20 ngày, sau ngày nhận được yêu cầu, Bên khởi kiện có thể ngừng các ưu đãi hoặc các nghĩa vụ khác của Hiệp định này, sau khi thông báo về việc ngừng áp dụng ưu đãi đó trước 30 ngày. Thông báo như vậy sẽ chỉ được đưa ra sau 20 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Bồi thường và việc tạm ngừng ưu đãi sẽ là những biện pháp tạm thời. Cả bồi thường và tạm ngừng ưu đãi sẽ không được khuyến khích so với việc xóa bỏ toàn bộ các biện pháp không phù hợp trong báo cáo giải quyết tranh chấp của Ủy ban trọng tài. Việc tạm ngừng ưu đãi sẽ chỉ được áp dụng đến thời điểm các biện pháp không phù hợp được xóa bỏ toàn bộ hoặc đạt được giải pháp chung giữa hai Bên.

Việc tạm ngừng ưu đãi hoặc các nghĩa vụ khác sẽ được tiến hành theo các nguyên tắc sau:

– Bên khởi kiện trước tiên sẽ cố gắng tạm ngừng các ưu đãi hoặc các nghĩa vụ khác ở cùng lĩnh vực như được quy định trong báo cáo giải quyết tranh chấp của Ủy ban trọng tài.

– Bên khởi kiện thấy không khả thi hoặc không hiệu quả khi ngừng ưu đãi hoặc các nghĩa vụ khác ở cùng lĩnh vực, Bên khởi kiện có thể ngừng ưu đãi hoặc các nghĩa vụ khác, ở các lĩnh vực khác. Thông báo về việc tạm ngừng sẽ chỉ rõ lý do của việc ngừng ưu đãi ở lĩnh vực đó. Mức độ ngừng ưu đãi sẽ tương đương với mức độ thiệt hại của Bên khởi kiện.

– Nếu Bên bị kiện thấy rằng những yêu cầu về ngừng ưu đãi hoặc các nghĩa vụ khác của Bên khởi kiện không phù hợp, Bên bị kiện có thể đưa vấn đề này lên Ủy ban trọng tài.

– Ủy ban trọng tài được thành lập để giải quyết việc bồi thường hoặc tạm ngừng ưu đãi, hoặc việc xác định khoảng thời gian hợp lý, sẽ bao gồm, khi có thể, các trọng tài viên của Ủy ban trọng tài ban đầu. Nếu không thể, các trọng tài viên của Ủy ban trọng tài được thành lập vì các mục tiêu nêu trên sẽ được chỉ định theo quy định tại điều khoản về thành lập Ủy ban trọng tài.

– Ủy ban trọng tài được thành lập sẽ đưa ra báo cáo trong vòng 60 ngày, sau ngày vấn đề được đưa lên Ủy ban trọng tài.

– Khi cảm thấy không đưa ra được báo cáo trong 60 ngày, Ủy ban trọng tài có thể gia hạn thêm 30 ngày, với sự đồng ý của các Bên.

– Báo cáo sẽ được công bố công khai trong 15 ngày, sau ngày được đưa ra cho các Bên, có tính đến yêu cầu bảo mật thông tin. Báo cáo sẽ là chung thẩm và ràng buộc các Bên.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Vấn đề Không thực thi- Bồi thường và tạm ngừng ưu đãi hoặc các nghĩa vụ khác được xử lý như thế nào?
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác