Print Thứ Tư, 02/08/2023 15:10 Gốc

Sáng 2/8, Đoàn khảo sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng Đoàn làm việc với thành phố khảo sát xây dựng văn kiện và sửa đổi Điều lệ trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tiếp và làm việc với Đoàn về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Hoàng Minh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Thời gian qua, MTTQ các cấp thành phố và các tổ chức thành viên luôn chấp hành và thực hiện tốt Điều lệ MTTQ Việt Nam, Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT, ngày 28/7/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, không có trường hợp nào vi phạm Điều lệ ảnh hưởng đến hoạt động của MTTQ. MTTQ Việt Nam các cấp được tổ chức và hoạt động tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, ban hành quy chế hoạt động quy định nguyên tắc, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các vị Ủy viên, Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể bàn bạc và quyết định theo đa số, có phân công cá nhân phụ trách.

Đồng chí Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo tại cuộc làm việc.

Việc hiệp thương, kiện toàn nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên quan tâm, tổ chức kiện toàn, củng cố bộ máy hoạt động đúng theo thành phần, chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2019-2024, cấp thành phố: Đầu nhiệm kỳ 95 vị, hiện nay 92 vị (số lượng giảm do một số tổ chức thành viên chưa thực hiện kiện toàn nhân sự chủ chốt và một số cá nhân tiêu biểu lĩnh vực tôn giáo do chuyển công tác); cấp huyện: Đầu nhiệm kỳ 791 vị, hiện nay 775 vị (số lượng giảm do thực hiện kiện toàn sáp nhập cấp xã ở một số địa phương và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy sau sáp nhập); cấp xã: Số lượng ủy viên từ 32-35 thành viên: Đầu nhiệm kỳ 7.477 vị, hiện nay 6.866 vị.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, thành phố Hải Phòng kiến nghị Đoàn khảo sát sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ như: Đề nghị Trung ương hướng dẫn thống nhất về nhiệm vụ, chương trình công tác của các Ban chuyên môn trong tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh theo Quy định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư theo tinh thần khoản 1, Điều 11 của Điều lệ. Tại điều 2,3 Chương I, đề nghị Trung ương nghiên cứu sửa đổi cụ thể hơn những quy định về trách nhiệm của thành viên MTTQ Việt Nam các cấp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các ủy viên, bởi trong thực tế, bên cạnh những ủy viên tích cực thì cũng có ủy viên hoạt động có chừng mực.

Đồng thời kiến nghị về sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ về vị trí chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Công tác Mặt trận; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp theo Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg về “Quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện”; đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nên có quy định về phần thưởng kèm theo trao tặng Kỷ niệm chương để động viên các cá nhân đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho hoạt động của Mặt trận…

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy đề nghị Đoàn khảo sát quan tâm, nghiên cứu một số vấn đề trong xây dựng văn kiện trình Đại hội như: Cần tiếp tục lãnh đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục làm rõ, sâu sắc hơn mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là “Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội để Nhân dân làm chủ”. Kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm hành lang pháp lý, các điều kiện cho hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Đưa nội dung lãnh đạo xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hòa thành nhiệm vụ của tổ chức đảng. Cần xác định rõ nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Đảng cần cử những cán bộ ưu tú của Đảng, có uy tín, ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội sang công tác Mặt trận. Các cấp ủy đảng cần định rõ tiêu chuẩn, điều kiện cần có của người cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể, xây dựng tiêu chuẩn, chức danh, cơ chế, chính sách phù hợp với cán bộ dân vận, Mặt trận, đoàn thể. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ Mặt trận và đoàn thể. Khắc phục căn bản tình trạng đưa cán bộ không có năng lực, phẩm chất, uy tín khó bố trí nơi khác để về cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ Mặt trận theo hướng tinh gọn ở cấp tỉnh, hợp lý cấp huyện, mở rộng thành phần cán bộ không chuyên trách cấp xã, lực lượng gần dân, sát dân và trực tiếp làm công tác vận động Nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá, trong những năm qua, thành phố Hải Phòng đã có sự chuyển mình mạnh mẽ với nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực; hệ thống chính trị toàn thành phố duy trì sự ổn định; tinh thần đoàn kết, thống nhất được lan tỏa; nguyên tắc tập trung, dân chủ được thực hiện nghiêm. Các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt coi trọng, đạt nhiều kết quả.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, nâng cao về hiệu lực, hiệu quả, làm tốt công tác tuyên tryền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động, qua đó củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, năm 2024, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 để tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 vào tháng 10/2024. Trên cơ sở Chỉ thị 22 của Ban Bí thư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm đảm bảo việc triển khai Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất thành lập 5 đoàn để khảo sát đánh giá ở các tỉnh, thành phố, vùng miền có tính đại diện trong đó có thành phố Hải Phòng, một trong những địa phương triển khai tốt công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, hoạt động khảo sát nhằm nắm bắt kết quả triển khai thực hiện công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua, trọng tâm là 5 chương trình phối hợp, thống nhất hành động cùng những cách làm hay sáng tạo của mỗi địa phương; đồng thời sẽ lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam.

Đoàn khảo sát ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của thành phố Hải Phòng để sửa đổi bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam, những kiến nghị với Đảng, Nhà nước để ban hành những chủ trương chính sách pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam là đại diện cho Nhân dân, là nòng cốt để phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam viết lưu bút tại Khu tưởng niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao quà cho công nhân, người lao động.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, chiều 01/8, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tới thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, di tích lịch sử cấp thành phố tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng; tặng 70 suất quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng tại Khu Công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương.

Hoàng Tùng, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Khảo sát xây dựng văn kiện và sửa đổi Điều lệ trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác