Print Thứ Tư, 09/02/2022 17:05 Gốc

Chiều 9/2, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị.

Căn cứ Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội lần thứ XIV của MTTQ Việt Nam thành phố; định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2022 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố định hướng 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022.

Theo đó, Mặt trận các cấp thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Triển khai thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và chủ đề năm 2022 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”. Đẩy mạnh Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Tăng cường thông tin hai chiều, thực hiện tốt chủ trương “Mặt trận báo cáo cho Nhân dân nghe” và đề cao trách nhiệm “Mặt trận nghe Nhân dân nói”. Đồng thời chủ động nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, nâng cao chất lượng báo cáo tình hình nhân dân hàng quý, đột xuất, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Mặt trận cấp trên. Thực hiện đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”. Tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Hải Phòng ở nước ngoài chung tay góp sức xây dựng đất nước, thành phố phát triển, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới. Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc; là cầu nối hữu nghị với nhân dân các nước. Chú trọng thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX về: “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế-xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch COVID-19”. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19. Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Xuân Liên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố để nghị Mặt trận các cấp thành phố cần tập trung triển khai hiệu quả một số nội dung sau: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình hình nhân dân, hạn chế tình trạng đơn thư, khiếu nại, tố cáo; chăm lo xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh tiến trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tiêm vắc xin và áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, chú trọng chăm lo làm tốt công tác an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo. Thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo bền vững. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện năm 2022 theo phê duyệt của Ban Thường vụ Thành uỷ và cấp ủy các cấp; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và Quy định số 466-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Triển khai 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác