Print Thứ Tư, 18/09/2019 18:53

Thời gian qua, qua công tác thẩm tra, tổng hợp việc tham mưu, đề xuất và xử lý các nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố giao các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương thực hiện cho thấy hầu hết các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; đã có những cố gắng, nỗ lực góp phần từng bước đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chưa chủ động, tích cực trong việc tham mưu đề xuất giải quyết công việc, chất lượng thẩm định, nội dung văn bản đề xuất còn hạn chế.

Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố (trước hết là người đứng đầu) trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu:

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao; rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện đúng các quy định về các quy chế làm việc của UBND thành phố Hải Phòng ban hành. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng của nhiệm vụ, công việc; có giải pháp cụ thể chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng chậm triển khai thực hiện nhiệm vụ hoặc triển khai thực hiện nhưng chất lượng, hiệu quả không đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, khi được giao nhiệm vụ chủ trì, trong quá trình thực hiện không được đề xuất giao lại cho các cơ quan, đơn vị khác; nếu trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phải đề xuất, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo thực hiện trước khi trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Giao Chánh Văn phòng UBND thành phố tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và kiểm tra, giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố giao các đơn vị và địa phương, định kỳ báo cáo UBND thành phố; phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định trách nhiệm kỷ luật công vụ đối với tổ chức, cá nhân chậm trễ, ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao; kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, tài liệu trong suốt quá trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và lưu hồ sơ công việc.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND thành phố chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác