Print Thứ Hai, 19/10/2020 17:30 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 ban hành quy định cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng.

Văn bản của UBND thành phố quy định phạm vi điều chỉnh quy định về đối tượng, điều kiện, trình tự thủ tục, thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước; doanh nghiệp, doanh nhân và các cá nhân có liên quan trong việc xét cho phép sử dụng và quản lý Thẻ đi lại của doanh nhân APEC cho các doanh nhân của các doanh nghiệp thuộc thành phố Hải Phòng.

Sở Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện Quy định này; phối hợp với các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2020. Quyết định này thay thế Quyết định số 1085/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND thành phố về việc ban hành quy định cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng và Quyết định số 1494/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1085/2009/QĐ-UBND.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND thành phố ban hành quy định cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác