Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:10

Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam tại buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước, công vụ, công chức năm 2018 tại UBND huyện Kiến Thụy chiều 19/9.

Thực hiện chủ đề năm của thành phố, UBND huyện Kiến Thụy đã tập trung cao, chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm, quyết liệt; xây dựng chủ đề năm của huyện “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – Đẩy mạnh thu hút đầu tư và Xây dựng nông thôn mới” và triển khai thành công nhiều hoạt động kinh tế – xã hội trong 8 tháng đầu năm 2018.

Lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước, công vụ, công chức

Huyện đã thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; thông báo công khai kết quả kiểm tra, chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế. Qua đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong trách nhiệm thi hành công vụ, chấp hành thời gian, giờ giấc làm việc, thực hiện văn minh công sở.

Bên cạnh đó, UBND huyện Kiến Thụy đã tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính năm 2018 là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW: đã xây dựng Đề án về sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo điều kiện về quy mô số hộ gia đình trên địa bàn huyện; Đề án hợp nhất các các cơ quan (Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện; Ủy ban Kiểm tra huyện ủy với Thanh tra huyện); Đề án kiện toàn lại mô hình tổ chức và hoạt động của các Ban quản lý dự án; rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở…

Tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/2/2017 và Kế hoạch số 141/KH-UBND của UBND thành phố: Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”; bố trí cán bộ có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc làm việc tại bộ phận Một cửa; giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không có tình trạng quá hạn; công khai đầy đủ thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa và Cổng thông tin điện tử của huyện; rút ngắn được thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể xuống dưới 3 ngày làm việc, thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống dưới 15 ngày làm việc (đạt 80% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2018).

Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật và sự chỉ đạo của UBND thành phố về biên chế: không có hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan hành chính cũng như hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế được giao. Thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP  về chính sách tinh giản biên chế: từ năm 2015 đến nay, huyện đã tinh giản được 42 người, dự kiến đến năm 2021 đảm bảo giảm 10% biên chế được giao năm 2015, đạt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, UBND huyện Kiến Thụy còn tồn tại tình trạng việc thành phố giao chậm tiến độ, hoàn thành quá hạn; kết quả thực hiện Một cửa điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của UBND huyện còn rất hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kiểm tra tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Kiến Thụy

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đánh giá cao công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc việc thi hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND huyện Kiến Thụy. Đồng tình với đánh giá của các thành viên đoàn kiểm tra, đồng chí đề nghị UBND huyện Kiến Thụy cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ theo tinh thần chỉ đạo tại các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 9/1/2018 của Thành ủy Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 27/2/2018 của UBND thành phố về việc thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 9/1/2018.

Huyện cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính, nhất là về các nội dung: sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai quy định về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm của một số địa phương như quận Hồng Bàng, Ngô Quyền về một số giải pháp để tăng tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai quy định về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích như hỗ trợ trực tiếp tại Bộ phận một cửa, ưu tiên giải quyết hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn Đoàn thanh niên, các cán bộ chủ chốt của xã, thôn… Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả và thời gian làm việc tại UBND huyện và các đơn vị trực thuộc theo hình thức đột xuất.

V.H.N – haiphong.gov.vn 19/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND huyện Kiến Thụy cần tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác