Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:58

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Đài Truyền thanh các quận, huyện; Cổng tin tức thành phố về việc truyền thông tin, tuyên truyền thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tuyên truyền nội dung triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 06/9/2018 của UBND thành phố và các thông tin liên quan.

Ngày Pháp luật năm 2018 có chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật năm 2018: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;  “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước”; “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”; “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Các cơ quan, đơn vị hành chính, tổ chức, đoàn thể, các trường học Tổ chức treo các áp phích, băng rôn, cờ phướn về Ngày Pháp luật trong tuần lễ cao điểm thực hiện Ngày Pháp luật tại trụ sở cơ quan.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân; tập trung vào đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh và các văn bản mới liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp hoặc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/11/2018, trong đó đợt cao điểm là tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018.

Q.M

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác