Print Thứ Ba, 25/08/2020 08:35 Gốc

Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU ngày 20/8/2020 về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX (2020 – 2025) tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X trên địa bàn thành phố.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào ba giai đoạn chính, cụ thể:

Trước Đại hội, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước của trung ương và thành phố; tuyên truyền vị trí, vai trò của thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng, công tác chuẩn bị Đại hội, chủ đề và mục đích, ý nghĩa của Đại hội thi đua yêu nước. Tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng phản ánh những đổi mới của công tác thi đua – khen thưởng của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, cơ quan và đơn vị trong cả nước 5 năm qua.

Tôn vinh các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc những năm qua. Tuyên truyền về nội dung, kết quả tổ chức các kỳ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp thời gian qua.

Trong Đại hội, tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội cấp thành phố và toàn quốc; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến. Tuyên truyền kết quả nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực giai đoạn 2015 – 2020; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong tổ chức, phát động thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới. Tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức Đại hội.

Sau Đại hội, tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; biểu dương, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, vì vậy công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố cần được tiến hành sâu rộng, trước, trong và sau Đại hội với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các thành tựu nổi bật, những đổi mới sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; các mô hình, điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, thành phố; công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 79-HD BTGTU

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền sâu rộng Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX (2020 – 2025) tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác