Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:59

Sở Thông thin và Truyền vừa có văn bản gửi Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn; các cơ quan báo chí thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Đài Truyền thanh các quận, huyện; Cổng tin tức thành phố về việc tuyên truyền Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2019.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị phối hợp Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 01/CT-ƯBND ngày 04/01/2019 của ủy ban nhân dân thành phố và các thông tin liên quan. Đẩy mạnh thông tin và truyền thông; tăng cường công tác phối hợp giữa ủy, ban nhân dân thành phố yà các cơ quan của Đảng, Hội đong nhân dân thành phố, ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam thành phố và,các đoàn thể trên địa bàn thành phô theo chỉ đạo của Uy ban nhân dân thành phố.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác