Print Thứ Hai, 17/08/2020 11:50 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về công tác quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tham gia tuyên truyền về chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, cung cấp dữ liệu mở cho người dân và doanh nghiệp.

Theo yêu cầu của Kế hoạch, cần phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc truyền tải chính xác, kịp thời về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân về chia sẻ và sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước phục vụ chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo đó, tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò, lợi ích của dữ liệu trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; thúc đẩy các hoạt động số hóa dữ liệu, cấu trúc hóa dữ liệu của cơ quan nhà nước để từng bước xây dựng và củng cố tài nguyên dữ liệu quốc gia; tuyên truyền về vai trò của dữ liệu mở trong việc thúc đẩy xây dựng Chính phủ mở, tăng cường sự minh bạch trong quản lý nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc lập kế hoạch và cung cấp dữ liệu mở…

Cơ sở dữ liệu quốc gia là dữ liệu có giá trị pháp lý cao nhất, dữ liệu phục vụ cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương phải thống nhất với cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, người dân, doanh nghiệp về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác