Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:59

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Đài Truyền thanh các quận, huyện; Cổng tin tức thành phố về việc tuyên truyền triển khai thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tuyên truyền nội dung Công văn số 5873/UBND – DN ngày 14/9/2018 của UBND thành phố và các thông tin liên quan. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các nội dung sau: Triển khai các thủ tục hành chính trong cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại; khai thác sử dụng Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Nhiệm vụ cụ thể là, rà soát và tiến hành sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo định hướng: Cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, đơn giản hóa quy trình thực hiện, đơn giản hóa bộ hồ sơ theo hướng áp dụng tối đa chứng từ điện tử; sử dụng lại các thông tin, chứng từ điện tử, quyết định hành chính đã được lưu trữ để thực hiện thủ tục hành chính thông qua hệ thống cơ chế một cửa quốc gia (NSW) thay vì yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức xuất trình. Các hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ, ngành liên quan tích hợp vào hệ thống một cửa quốc gia, cần phải thống nhất và sử dụng được dữ liệu của nhau, để thực hiện tự động hóa các thủ tục hành chính. Xây dựng kế hoạch, triển khai đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về Cơ chế một cửa quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chịu trách nhiệm tiếp nhận, phản hồi việc đã tiếp nhận đối với thông tin, chứng từ cung cấp theo phương thức điện tử; tiếp nhận đối với chứng từ nộp bản giấy; kiểm tra đối với chứng từ xuất trình bản giấy; xác nhận hoàn thành thủ tục đối với tàu biển, tàu bay xuất nhập cảnh, quá cảnh. Chủ động khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa quốc gia; Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục tàu biển, tàu bay xuất nhập cảnh, quá cảnh và hệ thống giám sát hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về Cơ chế một cửa quốc gia
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác