Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:02

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố vừa có văn bản gửi các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối, các đoàn thể thuộc khối về việc tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đảng bộ khối.

Đảng bộ khối các cơ quan thành phố được thành lập ngày 27/1/1994, là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Lúc mới thành lập, Đảng bộ có 59 tổ chức đảng cơ sở với 2.522 đảng viên công tác tại các cơ quan ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị cấp thành phố.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố luôn chủ động, tích cực, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Công tác kiện toàn, Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt kết quả toàn diện. Hàng năm có trên 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các tổ chức, đoàn thể thuộc khối được Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo thành lập, kiện toàn lãnh đạo. Từ khi thành lập, các đoàn thể đã chủ động bám sát Nghị quyết, Kết luận, Chương trình công tác của cấp ủy và đoàn thể cấp trên, chủ động, sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của Khối.

Qua 25 năm hoạt động, tinh thần gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả đã trở thành nét đẹp truyền thống của các thế hệ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố. Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố cũng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm:

Một là: Thường xuyên bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thành ủy, các ban tham mưu của Thành ủy, các ngành, đoàn thể thành phố trong triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp thành phố. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị từ khối đến cơ sở để tạo động lực thúc đẩy và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố trong từng thời kỳ.

Hai là: kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò trách nhiệm và tính nêu gương của cấp ủy trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ba là: quán triệt sâu sắc việc triển khai các mặt công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ bao trùm, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trung thành, gương mẫu, sáng tạo, công tâm, chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân là khâu đột phá; kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên.

Bốn là: quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của các đoàn thể thuộc khối trong phát động và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền ở các cơ quan, đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh.

P.V 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đảng bộ khối
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác