Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:59

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Đài Truyền thanh các quận, huyện; Cổng tin tức thành phố về việc tuyên truyền không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 24/10/2018 của ủy ban nhân dân thành phố và các thông tin liên quan.

Chỉ thị số 21/CT- UBND ngày 24/10/2018 của UBND thành phố về việc không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố: Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hcrp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan báo chí và nhân dân trong phòng ngừa, chấn chỉnh, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định. Bổ sung trách nhiệm việc thực hiện Chỉ thị này vào tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Ban An toàn giao thông thành phố: Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; các quy định về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn.

Công an thành phố: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông thành phố (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, cổng thông tin điện tử thành phố…) tăng cường, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về nội dung và tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này, các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn đối với cá nhân và cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

P.H

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác