Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:59

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Đài Truyền thanh các quận, huyện; Cổng tin tức thành phố về việc tuyên truyền cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 05/11/2018 của Uy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các thông tin liên quan. Kế hoạch xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế – xã hội, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, tạo thống nhất nhận thức và hành động về chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, pháp luật về ngân sách nhà nước, quản lý nợ công; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm. Tập trung cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý nợ công. Thực hiện nghiêm nguyên tắc vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Kiện toàn bộ máy nhà nước và nhân sự, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính – ngân sách nhà nước và nợ công.

Kế hoạch triển khai nhằm mục tiêu cơ cấu lại ngân sách Nhà nước và quản lý nợ công phải đặt trong tổng thể cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo hiệu quả, toàn diện, công bằng, bền vững, động viên hợp lý các nguồn lực. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chỉ chi trong khả năng cân đối của ngân sách. Thực hiện nghiêm kỷ cương tài chính – ngân sách Nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cấp về thu, chi ngân sách Nhà nước, xử lý tối đa nợ công, xóa bỏ cơ chế “xin – cho”. Đảm bảo nền tài chính quốc gia phát triển an toàn, bền vững. Thực hiện có hiệu qủa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

D.A

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vừng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác