Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:22

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định về việc quy định cơ chế tự chủ của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng.

Theo đó, UBND thành phố giao Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng thực hiện cơ chế tự chủ nhóm I: đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Thời điểm thực hiện tự chủ từ ngày 10/9//2018.

Trung tâm được chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả;  được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời thành lập Hội đồng quản lý quyết định về chiến lược, kế hoạch trung hạn và hàng năm của đơn vị; quyết định chủ trương đầu tư mở rộng hoạt động, thành lập, tổ chức lại, giải thể các bộ phận trực thuộc… Đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao tự chủ để chi thường xuyên.

Thời gian qua, UBND thành phố đã ban hành quyết định chuyển đổi cơ chế tài chính đối với 14 đơn vị sự nghiệp, trong đó có 10 đơn vị sang hoạt động tự chủ kinh phí chi thường xuyên (Bệnh viện Trẻ em, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Kiến An thuộc Sở Y tế; Phòng công chứng số 1, 2, 4, 5 thuộc Sở Tư pháp; Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ đầu tư phát triển đất). Chuyển 4 đơn vị sang hoạt động tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp trực thuộc Sở Y tế, Phòng Công chứng số 3 trực thuộc Sở Tư pháp).

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Đề án, đang xin ý kiến các sở, ngành để trình UBND thành phố phê duyệt về việc chuyển đổi 2 đơn vị sự nghiệp đang tự chủ chi thường xuyên sang tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư. Thành phố cũng chuẩn bị thủ tục xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 6 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng thực hiện cơ chế tự chủ nhóm I
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác