Print Thứ Ba, 05/12/2023 21:56 Gốc

Về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc ( gọi tắt là VKFTA), trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp như sau:

   

      

1.Giai đoạn tham vấn:

 Tham vấn là giai đoạn đầu tiên của giải quyết tranh chấp, trong đó các Bên sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận chung để giải quyết thành công tranh chấp. Giai đoạn tham vấn được quy định tại Điều 15.4, bao gồm những bước sau:

Yêu cầu tham vấn

Một Bên có thể yêu cầu tham vấn đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc giải thích và áp dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc (VKFTA), nếu Bên đó thấy rằng Bên kia áp dụng một biện pháp không phù hợp với nghĩa vụ của mình hoặc không thực hiện các nghĩa vụ của mình như quy định tại Hiệp định. Yêu cầu tham vấn phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ lý do yêu cầu tham vấn, bao gồm việc xác định biện pháp vi phạm hoặc các vấn đề khác và cơ sở pháp lý của việc khiếu nại.

Trả lời yêu cầu tham vấn

Khi nhận được yêu cầu tham vấn, Bên được yêu cầu tham vấn phải trả lời yêu cầu trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu đó.

-Tiến hành tham vấn

Bên bị khiếu nại phải tiến hành việc tham vấn với tinh thần thiện chí trong thời hạn không quá 30 ngày, hoặc 15 ngày trong trường hợp có liên quan đến hàng hóa dễ hư hỏng, kể từ ngày nhận được yêu cầu, với mục tiêu đạt được giải pháp thỏa đáng cho cả hai Bên.

Quá trình tham vấn phải được giữ bí mật và không ngăn cản quyền của các bên được sử dụng các thủ tục tố tụng tiếp theo của Hiệp định này hoặc các quy trình tố tụng khác.

  1. Giai đoạn xét xử của Hội đồng trọng tài

Thủ tục tố tụng:

Một Bên khi khẳng định biện pháp của Bên kia không phù hợp với VKFTA, sẽ có nghĩa vụ chỉ ra sự không phù hợp đó. Một Bên khi khẳng định một biện pháp áp dụng thuộc trường hợp ngoại lệ của Hiệp định, sẽ có trách nhiệm chỉ ra các ngoại lệ được phép áp dụng.

Hội đồng trọng tài sẽ họp kín. Các Bên sẽ chỉ có mặt ở các phiên họp khi được Hội đồng trọng tài mời tham dự. Hội đồng trọng tài sẽ tham vấn với các Bên nếu thầy phù hợp và tạo cơ hội đầy đủ cho các Bên để có thể đi đến một giải pháp thỏa đáng chung cho giải quyết tranh chấp.

Hội đồng trọng tài sẽ giải thích Hiệp định phù hợp với các quy tắc, tập quán trong việc diễn giải công pháp quốc tế, bao gồm Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế, có xem xét một cách hợp lý các giải thích được áp dụng bởi Ủy ban hỗn hợp, phù hợp với quy định tại đoạn 4, Điều 17.1 ( Ủy ban hỗn hợp) của Hiệp định, và xem xét thực tế các Bên đều thực hiện Hiệp định một cách thiện chí, không trốn tránh thực hiện nhiệm vụ.

Hội đồng trọng tài sẽ đưa ra quyết định của mình, bao gồm cả các báo cáo, bằng đồng thuận, nhưng cũng có thể ra quyết định của mình, bao gồm cả các báo cáo, dựa trên biểu quyết đa số.

Khi có yêu cầu của một Bên, hoặc khi thấy cần thiết, Hội đồng trọng tài có thể tìm thêm thông tin từ các nguồn liên quan và có thể tham vấn ý kiến của các chuyên gia về một số khía cạnh cụ thể của vấn đề. Hội đồng trọng tài sẽ cung cấp cho các Bên bản sao ý kiến tư vấn của chuyên gia và tạo cơ hội để các Bên bình luận về các ý kiến tư vấn đó.

Nội dung thảo luận của Hội đồng trọng tài và các tài liệu được đệ trình sẽ được giữ bí mật. Tuy nhiên, mỗi Bên có thể công bố quan điểm của mình về tranh chấp, nhưng sẽ giữ bí mật đối với thông tin và văn bản đệ trình của Bên kia cho Hội đồng trọng tài mà Bên kia cho là văn bản mật. Khi một Bên cung cấp thông tin hoặc văn bản đệ trình được coi là mật, Bên đó sẽ cung cấp bản tóm tắt không bảo mật về thông tin hoặc cung cấp văn bản đệ trình có thể được công bố công khai trong vòng 20 ngày, kể từ ngày có yêu cầu của Bên kia.

-Cơ chế ra quyết định

Hội đồng trọng tài sẽ cố gắng ra quyết định của mình, bao gồm cả các báo cáo, theo nguyên tắc đồng thuận. Tuy nhiên, Hội đồng cũng có thể ra quyết định ( bao gồm cả các báo cáo) theo nguyên tắc đa số. Hội đồng không được phép tiết lộ ý kiến của các trọng tài viên.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trong VKFTA
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác