Print Thứ Hai, 28/09/2020 17:00 Gốc

Thiết thực lập thành tích chào mừng ngày Khuyến học Việt Nam (02 tháng 10), ngày thành lập Hội Khuyến học Hải Phòng (14 tháng 10), chào mừng Đại hội Hội Khuyến học thành phố lần thứ V; đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 23/9/2020 về “Tháng khuyến học, khuyến tài năm 2020”.

Theo đó, thời gian triển khai thực hiện “Tháng khuyến học, khuyến tài năm 2020” sẽ diễn ra từ ngày 01-31/10/2020, với các nội dung cụ thể:

– Quán triệt và tuyên truyền đến tất cả các cấp Hội, hội viên Hội Khuyến học và các tầng lớp nhân dân về Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, đặc biệt là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mục tiêu xây dựng xã hội học tập.

– Tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Hội Khuyến học thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo bầu không khí phấn khởi, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm trong đội ngũ những người làm công tác khuyến học; tiếp tục khơi dậy phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Phát triển tổ chức khuyến học cơ sở ở các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang; phát triển hội viên Hội khuyến học, phấn đấu mỗi gia đình có ít nhất một người là hội viên Hội Khuyến học, phấn đấu mỗi gia đình có ít nhất một người là hội viên Hội Khuyến học, mỗi đảng viên, giáo viên là một hội viên Hội Khuyến học.

– Khẩn trương hoàn thành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, gắn với biểu dương, khen thưởng các mô hình học tập tiêu biểu cấp thành phố; đồng thời triển khai Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phát động phong trào xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang theo Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập.

– Vận động các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp nhân dân tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đa dạng hóa hình thức vận động xây dựng quỹ khuyến học các cấp, nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở các địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; động viên, khuyến khích kịp thời học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc trong học tập và giảng dạy…, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn và thực chất.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 228-KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện Tháng khuyến học, khuyến tài năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác