Print Thứ Ba, 26/05/2020 17:37 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 15/5/2020 về triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 53-TB/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” và Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Thông báo số 53-TB/TW ngày 30/3/2019 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 53-TB/TW ngày 30/3/2019 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 24/8/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Thông báo số 842-TB/TU ngày 21/8/2019 của Thường trực Thành uỷ, gắn với Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nội dung thực hiện tập trung vào hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính phục vụ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông; đầu tư hiện đại hoá kết cấu hạ tầng ngành điện; phát triển hệ thống hạ tầng thuỷ lợi, hạ tầng nghề cá, quan trắc môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng đô thị và nông thôn; phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp; phát triển hạ tầng thương mại; phát triển hạ tầng thông tin; phát triển hạ tầng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; phát triển hạ tầng y tế; phát triển hạ tầng văn hoá, thể thao, du lịch.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp; phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, đơn vị và xác định rõ thời gian thực hiện. Tập trung sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, tổ chức phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các ngành và địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị để thực hiện.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 140-KH-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hệ thống hạ tầng đồng bộ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác