Print Thứ Sáu, 04/12/2020 16:30 Gốc

Ngày 4/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Văn bản số 7681/UBND-VXvề việc triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non” gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Ngày 08/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (sau đây gọi tắt là Nghị định số 105/2020/NĐ-CP); nhằm đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả của chính sách, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện những nội dung sau:

1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung, chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP hàng năm, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

2. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các chính sách:

– Phát triển mạng lưới trường, lớp giáo dục mầm non;

– Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non;

– Chính sách đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động;

– Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo;

– Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp;

– Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn quận, huyện có khu công nghiệp;

– Hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn đối với giáo viên mầm non dân lập, tư thục.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

– Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP theo quy định.

– Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non; trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn địa bàn quận, huyện có khu công nghiệp (theo Điều 5, Điều 6, Điều 8, Điều 10 quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP), trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt.

– Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.

– Tổng hợp quyết toán chương trình thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện định kỳ hàng năm với Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành liên quan theo quy định.

4. Sở Tài chính:

– Trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Sở Tài chính tổng hợp đề xuất vào dự toán ngân sách hàng năm cùng thời gian lập dự toán ngân sách báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

– Tổng hợp quyết toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo cân đối vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện các chương trình, dự án tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời huy động các nguồn tài trợ và đóng góp của Nhân dân cho sự nghiệp phát triển giáo dục mầm non.

6. Các sở, ngành liên quan: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

– Xây dựng dự toán ngân sách và kế hoạch tài chính, bảo đảm cân đối nguồn lực tài chính cho thực hiện chính sách tại địa phương; tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với quá trình chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

– Thực hiện công khai, minh bạch phần hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP theo quy định hiện hành.

– Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP về Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc, giám sát, kiến nghị việc thực hiện chính sách theo quy định của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các sở, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo./.

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 7681/UBND-VX

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác