Print Thứ Tư, 30/09/2020 18:00 Gốc

Biến đổi khí hậu là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại với mức độ tác động ngày càng tăng trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Với vị trí là thành phố ven biển, Hải Phòng được đánh giá là 1 trong 13 thành phố cảng lớn trên thế giới có tỷ lệ tăng cao nhất về tài sản bị thiệt hại đến năm 2070 do biến đổi khí hậu (Nghiên cứu Tăng trưởng xanh ở Hải Phòng, Việt Nam-OECD 2016). Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu nói chung và hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng, khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu; UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 29/9/2020, triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cửa biển Đồ Sơn. Ảnh minh họa: Trung Đức.

Giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Thứ nhất, nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Thứ hai, tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng, khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điểu chỉnh trước những thay đổi của khí hậu. Thứ ba, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu.

Giai đoạn 2026-2030, UBND thành phố xác định tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, phối hợp, lồng ghép các hoạt động trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực của các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, cộng đồng và hệ sinh thái để tăng cường khả năng chống chịu, sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu. Tiếp tục nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng, khả năng thích ứng của hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học.

Giai đoạn sau năm 2030 cho đến năm 2050 sẽ phát huy kết quả đạt được của giai đoạn 2021-2030, tiếp tục tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người, cơ sở hạ tầng và các hệ thống tự nhiên, nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, bình đẳng giới, an sinh xã hội, sức khỏe cộng động, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và an toàn trước thiên tai. Thực hiện lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu trong tất cả các hoạt động kinh tế-xã hội nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tận dụng các cơ hội từ biến đổi khí hậu để phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp tích cực với quốc gia và cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch; giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tổng hợp và dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chủ động triển khai các nội dung công việc được phân công theo Danh mục các nhiệm vụ tại mục IV của Kế hoạch; vận động, thu hút sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng; tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

Xem chi tiết nội dung của Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 29/9/2020 tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác