Print Thứ Hai, 08/04/2019 13:46

Thực hiện yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác CCHC năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, UBND thành phố vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương yêu cầu thực hiện một số công việc để đảm bảo việc tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc tiếp tục thực hiện chỉ thị về cải thiện, nâng cao các chỉ số CCHC; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Xác định nhiệm vụ phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

Văn phòng UBND thành phố có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Kế hoạch, tham mưu UBND thành phố việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quy định; chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; tiếp tục tăng cường, phát huy hiệu quả việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố; nhiệm vụ lãnh đạo UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, địa phương.

UBND thành phố giao nhiệm vụ cho các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 29/3/2019. Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo kịp thời nếu có vướng mắc, khó khăn; hoàn thành việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC và đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức năm 2018.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác