Print Thứ Tư, 27/05/2020 16:26 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 18/5/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Theo đó, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và Nghị định số 49/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố nhằm thống nhất, nâng cao nhận thức, nắm vững các quy định của pháp luật, áp dụng, thực hiện đúng, có hiệu quả trong công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã; các ngành chức năng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong hình phạt tù, người được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện; phòng ngừa tái phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Nội dung thực hiện tập trung vào tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, tập huấn Nghị định số 49/2020/NĐ-CP; tiến hành các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện và tổ chức tái hòa nhập cộng đồng; nghiên cứu, kiến nghị đề xuất với các cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức sơ kết, tổng kết, tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình tham gia giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP. Xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể, thời gian thực hiện cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, bảo đảm triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP nghiêm túc, có hiệu quả. Đồng thời, quá trình thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng phải chú ý lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố nhằm huy động và phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực cho công tác này.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 142-KH-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác