Print Thứ Sáu, 25/03/2022 17:25 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 17/3/2022 về thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố.

Nội dung Kế hoạch tập trung tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ đến các cấp, các ngành, đoàn thể và đơn vị liên quan nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật và các nội dung của Nghị định; kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh ở địa phương, cơ sở để nâng cao nhận thức cho nhân dân. Tổ chức tập huấn Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan cho các đơn vị, địa phương trong việc xác định đối tượng, lập hồ sơ đề nghị và thi hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tổ chức đánh giá nhu cầu thực tiễn của công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn để xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, ngân sách theo quy định của pháp luật để tổ chức, triển khai công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện và sau cai nghiện ma túy. Tích cực vận động người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Căn cứ điều kiện thực tế và các chính sách, chế độ theo quy định Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, xây dựng, ban hành các chính sách theo thẩm quyền khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy. Thường xuyên rà soát, đánh giá, thống kê số lượng người nghiện ma túy trên địa bàn, đề ra các giải pháp và xây dựng kế hoạch cai nghiện ma túy phù hợp; đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không có tệ nạn ma túy. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện tốt quy trình cai nghiện, không ngừng nâng cao chất lượng cai nghiện, hạn chế tình trạng tái nghiện; quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện đảm bảo an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Theo đó, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn thể và quần chúng nhân dân về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, phù hợp với quy định của pháp luật và chủ trương đổi mới công tác cai nghiện ma túy trong tình hình hiện nay. Thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trình tự thủ tục lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy. Đảm bảo thực hiện đúng các quy trình cai nghiện, chế độ đối với người cai nghiện ma túy; chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy, người tham gia công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý, căn cứ chức năng nhiệm vụ, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện việc đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, đảm bảo đúng quy định.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 67/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác