Print Thứ Ba, 03/12/2019 16:42 Gốc

Thực hiện Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố.

Nội dung Kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp huy động các nguồn lực nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trường, lớp học; đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; nội dung, tài liệu giáo dục địa phương, bổ sung nguồn kinh phí cho các đơn vị giáo dục… để triển khai áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng lộ trình quy định của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 phải đảm bảo yêu cầu giảm tải, khoa học, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của thành phố Hải Phòng. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố phải được trang bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chú trọng công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông; thời gian tập huấn tổ chức vào dịp hè để tránh ảnh hưởng hoạt động chuyên môn của các trường.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-286-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác