Print Thứ Ba, 14/04/2020 23:07 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 09/4/2020 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.

Nội dung Kế hoạch tập trung vào xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông; xây dựng Hệ thống Bảng tin điện tử công cộng; xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động thông minh; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở.

Nội dung của Kế hoạch yêu cầu bảo đảm phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu, nhiệm vụ theo Quyết định số 5/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 238/QĐ-BTTTT ngày 21/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công văn số 650/BTTTT-TTCS ngày 28/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian tiến độ tổ chức thực hiện. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố nhằm phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở. Hiện đại hóa thông tin cơ sở nhằm đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả. Hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn tuyên truyền, phổ biến đến người dân và phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở. Thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở đến các cơ quan quản lý thông qua hệ thống thông tin cơ sở, đồng thời chủ động truyên truyền đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 104-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên ứng dụng công nghệ thông tin
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác