Print Thứ Hai, 19/09/2022 11:25 Gốc

Vừa qua, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố về quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm mục đích góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 của Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định “đến năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia”. Đồng thời, bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND, góp phần tăng thu nhập, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các chính sách hỗ trợ được quy định như sau:

Hỗ trợ thêm hàng tháng cho các đối tượng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (ngoài mức trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định hiện hành) là 1.500.000 đồng/người/tháng đối với người sống tại khu vực nông thôn; 2.000.000 đồng/người/tháng đối với người sống tại khu vực thành thị.

Hỗ trợ hàng tháng cho đối tượng là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là trẻ em dưới 16 tuổi (không phải là trẻ em mồ côi), người mắc bệnh thuộc Danh mục các loại bệnh được hỗ trợ và người thuộc hộ cận nghèo là người cao tuổi cô đơn, người nhiễm HIV/AIDS, mà các đối tượng này không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội bằng với mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 do Chính phủ quy định, cụ thể là 1.500.000 đồng/người/tháng đối với người sống tại khu vực nông thôn; 2.000.000 đồng/người/tháng đối với người sống tại khu vực thành thị.

Hỗ trợ hàng tháng với mức 1.000.000 đồng/người/tháng cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên đến 80 tuổi; không phải là người cao tuổi cô đơn) có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, ốm đau thường xuyên nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chính sách bảo trợ xã hội; không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người thuộc hộ nghèo sau khi được công nhận thoát nghèo, đồng thời thoát cận nghèo; người thuộc hộ cận nghèo sau khi được công nhận thoát cận nghèo. Thời gian hỗ trợ 36 tháng kể từ tháng được cơ quan có thẩm quyền công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo. Trường hợp đối tượng nêu trên thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế có quyền lợi cao nhất.

Thời gian thực hiện kế hoạch từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025. Kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách, lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch, chính sách khác có liên quan.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND

2. Kế hoạch số 223/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ thu nhập hàng tháng và đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác