Print Chủ Nhật, 29/12/2019 10:54 Gốc

Vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện tổ chức quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Chiến lược Dân số 2030.

Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 7731/UBND-VX ngày 06/12/2019 về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu dân số – kế hoạch hóa gia đình năm 2019. Huy động các cơ quan báo chí, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan dân số và cộng tác viên dân số tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chiến lược Dân số 2030 đến các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trình UBND thành phố phê duyệt; triển khai thực hiện các yêu cầu khác tại Văn bản số 7424/BYT-TCDS của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 25/10/2019, tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Mục tiêu của Nghị quyết nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế – xã hôi. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Cụ thể: duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số 104 triệu người; tỉ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tỉ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%; tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%; tỉ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 49%; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi… Sau khi Nghị quyết ra đời, các cấp ngành liên quan đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện.

Tải về Văn bản số 4471/VP-VX ngày 26/12/2019.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác