Print Thứ Tư, 27/05/2020 13:20 Gốc

Thực hiện Công văn số 606/BTNMT-TCMT ngày 10/02/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể.

Theo đó, tổ chức điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước trên địa bàn thành phố và đề xuất danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng theo tiêu chí quy định tại Điều 8 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ. Lồng ghép nội dung bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước, danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng vào quy hoạch thành phố; tổ chức thực hiện quan trắc các vùng đất ngập nước quan trọng theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ. Tổ chức điều tra, lập dự án thành lập, chuyển đổi, chuyển hạng, chuyển cấp các khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia, cấp tỉnh có toàn bộ diện tích thuộc địa bàn quản lý. Rà soát, lập hồ sơ đề cử vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu Ramsar); đảm bảo các nguồn lực tổ chức vận hành quản lý khu Ramsar, các khu bảo tồn đất ngập nước và thực hiện hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ. Tổ chức xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp quản lý vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn thành phố; không triển khai các hoạt động, dự án đầu tư gây tổn hại đến chức năng, dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước, làm thay đổi đặc tính sinh thái vùng đất ngập nước quan trọng; đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan trong việc sử dụng dịch vụ hệ sinh thái vùng đất ngập nước quan trọng; đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan trong việc sử dụng dịch vụ hệ sinh thái vùng đất ngập nước quan trọng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cho cộng đồng sống trong, xung quanh vùng đất ngập nước và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn thành phố.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 606/BTNMT-TCMT ngày 10/02/2020 và các quy định của pháp luật có liên quan. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan Trung ương và các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 136 KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác