Print Thứ Hai, 26/12/2022 07:35 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 292/KH-UBND triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Luật Cảnh sát cơ động đã được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 14/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Quá trình thực hiện bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm triển khai thi hành có hiệu quả.

Cảnh sát cơ động phối hợp các lực lượng kiểm tra hành chính người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đề xuất với Bộ Công an hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công an thành phố, trong đó tập trung vào lực lượng Cảnh sát cơ động; sưu tầm, sao in tài liệu, phổ biến, quán triệt về Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật.

Tổ chức phổ biến các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động cho Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Hải Phòng (trọng tâm là lực lượng Cảnh sát cơ động), cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 292/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác