Print Thứ Tư, 19/02/2020 15:58 Gốc

Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trí về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND thành phố  giao các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và Công văn số 5092/UBND-TH ngày 21/8/2019 của UBND thành phố đề xuất kế hoạch thực hiện cụ thể, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trước ngày 25/02/2010. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, dự thảo Kế hoạch của UBND thành phố để triển khai thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP, bảo đảm gắn với Chương trình số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, giao nhiệm vụ và có mốc thòi gian cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương, báo cáo UBND thành phố trước ngày 05/3/2020.

Vui lòng tải toàn văn tại đây  di-1047-UBND-TH.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính tri
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác