Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:45

Ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2018/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình xét tặng các danh hiệu nêu trên và quy trình xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa, Giấy khen Khu dân cư văn hóa, dựa trên nguyên tắc bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và công khai, được thực hiện trên cơ sở tự nguyện khi các hộ gia đình, khu dân cư có đăng ký tham gia thi đua hàng năm.

Triển khai thực hiện Nghị định tại thành phố, UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về xét tặng các danh hiệu và Giấy khen trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền; chủ động tham mưu, đề xuất với UBND thành phố và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định nêu trên tại thành phố và thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

V.H.N – haiphong.gov.vn 30/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Nghị định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác