Print Thứ Năm, 07/09/2023 09:46 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND, ngày 24/8/2023 về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 – 2025.

Theo đó, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, Thành phố về sắp xếp đơn vị hành chính, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức, các cấp, các ngành. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Kế hoạch yêu cầu, việc triển khai thực hiện và hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 phải theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy; gắn với việc thực hiện các Đề án: thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên; thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương và điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng quận Hồng Bàng.

Kế hoạch phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; xây dựng lộ trình cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương. Người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố phải có quyết tâm chính trị cao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, 2024 và các năm tiếp theo, kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

Bên cạnh đó, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải hợp lý, khoa học, đảm bảo đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả. Tập trung giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với đối tượng dôi dư do sắp xếp.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2023 – 2025.

Theo lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025: Trong năm 2023, ban hành các văn bản hướng dẫn; rà soát các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thành phố, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị hoặc các quy hoạch khác có liên quan; xây dựng phương án, Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025…

Năm 2024, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập trung giải quyết chế độ, chính sách dôi dư; sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới; thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới đơn vị hành chính…

Năm 2025, tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030 ở những đơn vị hành chính hình thành sau khi sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025; hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị; triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Tài liệu chi tiết đính kèm: Kế hoạch số 222/KH-UBND.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 – 2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác