Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:27

UBND thành phố vừa giao Thanh tra thành phố nghiên cứu, đề xuất triển khai việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng.


Theo Thanh tra Chính phủ, để thống nhất về quản lý, khử trùng lặp đơn thư, tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan Nhà nước, tham mưu, báo cáo tình hình đầy đủ, chính xác và kịp thời về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng cơ sở dũ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, và đến nay dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị quản lý thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của mình sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ quản lý từ ngày 15/3/2018.

Giai đoạn đầu triển khai, Hệ thống được sử dụng đến cấp quận/huyện và tương đương. Đối với đơn vị tiếp tục sử dụng phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo đã hoặc đang xây dựng, phải đảm bảo yêu cầu liên thông kết nối dữ liệu đến Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ.

haiphong.gov.vn 25/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác